Stillingsopslag

Organist søges til Brande og Uhre kirker, Ikast-Brande Provsti, Viborg Stift

En ledig deltidsstilling som organist ønskes besat pr. 1. november 2020.
Stillingen er på 27 timer, og arbejdet fordeles efter aftale mellem kirkernes to organister.

Brande kirke er fra 1100-tallet og orglet på 19 stemmer er bygget af Marcussen & Søn i 1988.
Uhre kirke er fra 1920 er smukt renoveret i 1993. Orglet på 10 stemmer er bygget af Anders Havgaard Rasmussen i 2007. Instrumentet spiller fint op til kirkerummets lyse og festlige farver.

Vi kan tilbyde et godt samarbejde mellem ansatte, præster og menighedsråd, ligesom vi har en aktiv og positiv menighed, der bakker op omkring gudstjenester, koncerter, sangaftener og foredragsaftener.

I Brande kirke medvirker børne/ungdomskoret ved alle søndagens højmesser samt ved vielser. Til koret er knyttet en korskole.
Brande Folkekor på ca. 50 medlemmer og Vokalensemblet, der er en integreret del af Folkekoret, medvirker ved koncerter, sangaftener m.v.
Organisterne medvirker i begrænset omfang ved minikonfirmand- og konfirmandundervisning. Der er et godt samarbejde mellem kirkerne og skolerne omkring salmesangsprojekter samt jule- og påskegudstjenester.

Der indhentes børneattest.

Yderligere oplysninger kan fås hos organist Irma Andersen, tlf. 60536593,
e-mail: brandeorganist@gmail.com

Ansøgningen med relevante bilag sendes på mail til brande.sogn@km.dk

Ansøgningen skal være menighedsrådene i hænde senest d. 6. september 2020
Prøvespil og samtaler forventes at finde sted i uge 38 og 39

 

Ansættelse af en uddannet organist vil være omfattet af Overenskomst mellem Kirkeministeriet, CO10 – Centralorganisationen af 2010 og Dansk Organist og Kantor Samfund (DOKS) for organister.

Ansættelse af en kirkemusiker vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 og organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 – Centralorganisationen af 2010 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for kirkemusikere.

Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk

Nuværende tjenestemandsansatte organister har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

Årslønnen for ansøgere med en kirkemusikalsk kandidateksamen (DOKS) aftales i henhold til ny løn/AC-skalaen. Det vil sige en bruttoløn mellem 314.687 kr. – 383.453 kr. årligt. Der ydes rådighedstillæg i stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt mellem 40.488,76 kr. – 62.884,45 kr. årligt. Indplacering og rådighedstillæg ydes efter anciennitet.

Årslønnen for ansøgere med eksamen i orgel- og korledelse (PO-organist) aftales i henhold til det aftalte basisløntrinssystem. Basistrin 1 udgør 303.654 kr. årligt og basisløntrin 2 udgør 319.037 kr. årligt. Indplacering sker efter anciennitet. Rådighedstillægget udgør 23.609,25 kr. årligt.

Årslønnen for en kirkemusiker aftales indenfor intervallet 281.963 kr. – 412.101 kr. årligt. Fikspunktet er 289.193 kr. Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 21.733,75 kr. årligt. OK- tillæg på 937,75 kr. årligt (gives kun til kirkemusikere omfattet af organisationsaftalen mellem Kirkeministeriet og CO10). Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Dansk Kirkemusiker Forening inden ansættelsen.

Alle beløb er oplyst i nutidskr. og udbetales med 27/37.